ÁSZF
+36 70 34 77 000 info@egyiptom-travel.hu Egyiptom-Travel Facebook Egyiptom-Travel Facebook Egyiptom-Travel Instagramm Egyiptom-Travel Instagramm Egyiptom-Travel Youtube Egyiptom-Travel Youtube Egyiptom-Travel Facebook Egyiptom-Travel Facebook

ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
Egyiptom Travel Kft. által szervezett külföldi utazási csomagokra

Az Egyiptom Travel Kft. (továbbiakban ET), (1047 Budapest, Attila utca 12-18. B.ép. 5. em. 506. tel: +36 70 34 77 000, nyilvántartási szám: U-001965, adószám 14251845-2-41, cégjegyzékszám 01-09-408229) a 472/2017. (XII.28) Kormány rendeletben megfoglaltak szerint az utazások általános szerződésének a feltételeit az alábbiakban határozza meg. Ezen ÁSZF, illetve az ET honlapján (https://egyiptom-travel.hu/) közölt információk az utazások leírásai, az utazások feltételei az általános utazási tájékoztató, valamint egyéb releváns tartalmak az utazási szerződés szerves részét képezik. Az utazási szerződésre a weboldalon, az utazásra jogosító okmányokban, a részvételi díj megfizetését igazoló számlában, valamint a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a 472/2017. (XII.28.) Korm. rendelet és a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyv utazási szerződésre vonatkozó paragrafusait kell alkalmazni.

Jelen ÁSZF 2023.02.11 után megkötött szerződésekre érvényes, visszavonásig. Jelen szerződés az ET által szervezett utazási csomagokra terjed ki, de alkalmazandók kizárólag szállásszolgáltatás, vagy utazási csomagnak nem minősülő egyéb szolgáltatás esetében is. Az ilyen egy elemű szolgáltatásokra a vagyoni biztosíték nem nyújt fedezetet.

Amennyiben az ET más utazásszervező megbízásából utazásközvetítőként jár el, vagy közlekedési eszköz igénybevételére jogosító részvételi jegyet, vagy egyéb egyedi szolgáltatást értékesít, akkor az utazási szerződésre nem jelen általános szerződési feltételek, hanem a szolgáltatás nyújtó vállalkozás releváns szerződési feltételei alkalmazandók.

Az ET fenntartja a jelen Általános Szerződési Feltételek módosításának jogát, erről azonban értesíteni köteles Utazót a már megkötött, de még nem teljesített utazási szerződések esetében. Indokolt és kivételes esetben az ET fenntartja a jogát, hogy eltérjen jelen Általános Szerződési Feltételektől, de erről az ET köteles írásban tájékoztatni Utazót.


I. Értelmező rendelkezések

 1. Értékesítési hely: ingó, vagy ingatlan üzlethelyiség, vagy kiskereskedelmi célú honlap, vagy internetes értékesítési csatorna, ideértve azt is, amikor az Utazók számára egyetlen közös online felületen jelenik meg több kiskereskedelmi célú honlap, illetve internetes értékesítési csatorna, a telefonos szolgáltatást is beleértve.
 2. Tartós adathordozó: olyan eszköz, amely az utazó, vagy a vállalkozó számára lehetővé teszi a személyesen neki címzett adatoknak a jövőben is hozzáférhető módon az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését (pl. email, pdf fájl).
 3. Utazási csomag: legalább két különböző típusú utazási szolgáltatás együttes igénybevétele ugyanazon utazás, vagy üdülés részeként, ha
  1. az érintett utazási szolgáltatásokat egy adott vállalkozó állítja össze, ideértve azt az esetet is, amikor ez az Utazó kérésére, vagy választásával összhangban történik, valamennyi szolgáltatásra kiterjedő egyetlen szerződés megkötését megelőzően, vagy
  2. függetlenül attól, hogy az egyes utazási szolgáltatókkal önálló szerződések jönnek-e létre
   1. az érintett utazási szolgáltatásokra vonatkozóan a szerződések megkötésére egyetlen értékesítési helyen kerül sor, és a szolgáltatások kiválasztása még azelőtt megtörténik, hogy szerződés jön létre az utazóval,
   2. az érintett utazási szolgáltatásokat összesített vagy egy összegben meghatározott díj fejében kínálják, vagy nyújtják, illetve ilyen díjat számolnak fel értük,
   3. az érintett utazási szolgáltatásokat „csomag”, vagy más hasonló néven hirdetik vagy nyújtják,
   4. az érintett utazási szolgáltatásokat olyan szerződés megkötését követően állítják össze, amely alapján a vállalkozó különböző típusú utazási szolgáltatások közötti választásra biztosít jogot az Utazónak, vagy
   5. az érintett utazási szolgáltatásokra vonatkozóan különböző vállalkozókkal jön létre a szerződés egymáshoz kapcsolódó online foglalási folyamatok keretében, amelyek során az a vállalkozó, akivel vagy amellyel az Utazó először köt szerződést, továbbítja az Utazó nevét, fizetési adatait és e-mail címét egy vagy több másik vállalkozónak, és köztük az első utazási szolgáltatás foglalásának visszaigazolását követően legkésőbb 24 órán belül szerződés jön létre.
 4. Utazásközvetítő: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.) 2. § 26. pontjában meghatározott utazásközvetítői tevékenységet folytató vállalkozás.
 5. Utazó: a Kertv. 2. § 37. pontjában meghatározott személy. Az ET szolgáltatásai – a partnerekkel kötött szerződések alapján – elsősorban a magyar állampolgársággal rendelkező utazókra vonatkoznak.
 6. Vállalkozó: bármely természetes vagy jogi személy, aki vagy amely az e rendelet hatálya alá tartozó szerződések vonatkozásában szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében - akár utazásszervezőként, utazásközvetítőként, utazási szolgáltatásegyüttes igénybevételét elősegítő kereskedőként, akár utazási szolgáltatást nyújtó személyként - jár el, ideértve azt az esetet is, ha a vállalkozó a nevében vagy javára eljáró bármely más személy közreműködésével végzi a tevékenységét.

 

II. Utazó jogai és kötelezettségei

 1. Az utazáshoz szükséges érvényes okmányok, illetve dokumentumok (így különösen vízum, útlevél, egészségügyi dokumentumok) beszerzéséről Utazó köteles gondoskodni. Az Utazó útlevelének a hazaérkezést követően még hat hónapig érvényesnek kell lennie. Az ennek hiányából eredő összes kárért és költségért az ET felelősséget nem vállal.
 2. A határidők elmulasztása miatt meg nem valósuló utazásért, valamint ennek felmerülő költségeiért Utazó tartozik felelősséggel.
 3. Egyiptomba lépés vízum megvásárlásához kötött, melyet az országba érkezéskor az Utazó személyesen köteles megvásárolni az egyiptomi repülőtéren.
 4. Utazó az utazási csomag megkezdése előtt bármikor jogosult felmondani az utazási szerződést a szerződésekben meghatározott feltételekkel.
 5. Utazó az utazáshoz kapcsolódó különleges igényeit vagy feltételeit az utazási szerződés megkötése előtt köteles az ET tudomására hozni, melyek elfogadását az ET külön visszaigazolja Utazó részére.
 6. Utazó és az ET az utazási szerződés teljesítése során köteles együttműködni, így többek között a felek értesítik egymást elérhetőségeik (pl. telefonszám, email cím) megváltozásáról, ezek elmulasztása esetén a következményeket a mulasztó fél viseli.
 7. Az Utazó az utazás teljes időtartama alatt köteles olyan viselkedést tanúsítani, mellyel nem zavarja meg utazáson részvevő többi utas nyugalmát, illetve köteles betartani az adott ország kulturális, vallási, erkölcsi, etikai és egyéb más szabályait, törvényeit.
 8. Utazó saját maga köteles gondoskodni utazása során dolgainak őrzéséről és felügyeletéről.
 9. Az Utazó, az utazás során harmadik félnek okozott kárért közvetlen felelősséggel tartozik.
 10. Utazót terheli minden olyan költség vagy kár, amely saját mulasztásából történt, így különösen indulási időpontok vagy programban megjelölt időpontok lekésése, megrendelt szolgáltatásokról saját elhatározásból vagy érdekkörében történő ok miatti lemondás.
 11. Utazó tudomásul veszi, hogy bármilyen közlekedési eszköz használata esetén, azokat üzemeltető vállalkozások utazási feltételei az ET-vel kötött utazási szerződés részéve válnak.
 12. Az Utazó köteles az Utazási Szerződéshez bekért személyes adatok megadására, azok valódiságáért saját maga felel utastársai nevében is. Az Utazó tudomásul veszi, hogy a tévesen megadott adatok megváltoztatásáért az ET külön díjat számíthat fel.
 13. Az Utazó kötelessége az Utazási szerződésben rögzített adatok ellenőrzése. Amennyiben hibát talál az adatokban, akkor köteles azonnal jelezni az ET-nek, mert a későbbiekben az emiatt keletkező károkkal kapcsolatban az Utazó nem nyújthat be kárigényt az ET felé.
 14. Az Utazó köteles az utazásra alkalmas egészségi állapotban megjelenni az utazáson. Az Utazó egészségének alkalmatlanságából eredő problémákért az ET nem vállal felelősséget illetve az utazásokon mozgáskorlátozottak, vagy egyéb súlyos (pl. mentális, fertőző, stb) betegségben szenvedők csak akkor vehetnek részt, ha az ET az utazási feltételek között ezt külön kiemeli.
 15. Az Utazó köteles haladéktalanul jelezni az ET részére az utazási csomag teljesítésével kapcsolatban észlelt szerződésszegést.
 16. Repülőjegy nélküli utazások esetében, az utazó köteles a repülőjegy részleteit az ET számára e-mailben elküldeni, továbbá a repülőjegy adataiban történő változást azonnal köteles elküldeni az ET számára e-mailben. Amennyiben ezeket elmulasztja, akkor a XI.§. 4.a. pontja az Utazó által kezdeményezett felmondás esetén nem érvényes.
 17. Az ET akkor tekinti beérkezettnek az Utazó által elküldött repülőjegyet, ha azt írásban visszaigazolja az Utazó részére.

 

III. Utazási iroda jogai és kötelezettségei

 1. Az ET fenntartja a jogát, hogy a tájékoztató anyagaiban, katalógusaiban, egyéb kiadványaiban, online felületein található tartalmaktól ennek a szerződésnek a Módosítás pontban foglalt korlátozásokkal kivételesen és indokolt esetben eltérjen.
 2. Az ET az utazásban szereplő programokat, napokat felcserélheti egymással, melyről nem köteles előzetesen értesítni az Utazót, feltéve, ha az Utazó által befizetett összes program megtartásra kerül.
 3. Amennyiben Utazó jelentős mértékben megzavarja az utazást, annak bármely szakaszában akkor az ET az Utazó figyelmeztetését követően azonnali hatállyal kizárhatja Utazót az utazásból. Ebben az esetben az ET-t a teljes díj megilleti.
 4. Az ET kártérítési kötelezettség nélkül jogosult felmondani az utazásiszerződést, és köteles visszafizetni utazónak az utazási csomag ellenértékeként befizetett teljes díjat, ha
  1. az utazási csomagra jelentkezett személyek száma nem éri el az utazás meghirdetésekor meghatározott minimális létszámot és ET a szerződés felmondásáról a szerződésben meghatározott határidőn belül, de legkésőbb az alábbiak szerint értesíti utazót:
   • húsz nappal az utazási csomag megkezdése előtt a hat napnál hosszabb utak esetén,
   • hét nappal az utazási csomag megkezdése előtt a kettő és hat nap közötti időtartamú utak esetén,
   • negyvennyolc órával az utazási csomag megkezdése előtt, a két napnál rövidebb utak esetén.
  2. Az ET-t elháríthatatlan és rendkívüli körülmények gátolják az utazási szerződés teljesítésében, és indokolatlan késedelem nélkül, az utazás megkezdése előtt értesíti Utazót az utazási szerződés felmondásáról. Az ET a fentieknek megfelelően megtéríti az utazási csomag ellenértékeként befizetett teljes díjat. Az Utazó részére való díjvisszatérítést az ET haladéktalanul, de legkésőbb az utazási csomagra vonatkozó szerződés felmondását követő 14 napon belül kell teljesíteni.
  3. Amennyiben az ET a számára eljutott információk alapján, úgy ítéli meg, hogy nem tudja biztonságos teljesíteni a szerződésben vállalt kötelezettségeit, akkor azonnal - indoklás nélkül - felmondhatja a szerződést, amelyről tőle elvárható legrövidebb időn belül értesíti az utazót, a befizetett díjat pedig 14 napon belül visszautalja az utazónak.
  4. Amennyiben az ET nem tudja az elvárt nyelven beszélő idegenvezetőt biztosítani, erről még az utazás megkezdése előtt értesíti az Utazót. Ha az Utazó pedig nem fogadja el a felajánlott nyelven beszélő idegenvezetőt, akkor az ET még az utazás megkezdése előtt felmondhatja az utazásiszerződést és a befizetett díjakat 14 napon belül visszautalja az utazónak.
 5. Ha valamely utazási szolgáltatás lényeges része – az idegenvezető nyelvtudása nem minősül az utazás lényeges részének - az utazási szerződésben meghatározott módon nem biztosítható, az ET köteles utazó részére többletköltség felszámítása nélkül, lehetőség szerint az utazási szerződésben meghatározottakkal azonos vagy magasabb minőségű, megfelelő helyettesítő szolgáltatást felajánlani az utazás folytatására, ideértve azt is, amikor az Utazót nem tudja a szerződésnek megfelelően visszajuttatni az indulási helyre. Ha a felajánlott helyettesítő szolgáltatás alacsonyabb minőségű az utazási szerződésben meghatározottnál, az ET köteles Utazónak megfelelő díjengedményt biztosítani. Az Utazó kizárólag akkor utasíthatja el a felajánlott helyettesítő szolgáltatást, ha az lényegesen különbözik az utazási szerződésben foglaltaktól.
 6. Ha a szerződésszegés az utazási szerződés lényeges tartalmát érinti és az ET az Utazó által megszabott ésszerű határidőn belül azt nem orvosolja, Utazó bánatpénz megfizetése nélkül jogosult az utazási szerződést felmondani, valamint díjengedményt, illetve kártérítést követelhet. Ha a helyettesítő szolgáltatás nyújtása nem lehetséges, vagy azt elutasítja, Utazó akkor is jogosult díjengedményre, illetve kártérítésre, ha felmondási jogát nem gyakorolta.
 7. Ha Utazó az utazási szerződés szerinti hazaszállításának biztosítása elháríthatatlan és rendkívüli körülmények miatt nem lehetséges, az ET köteles Utazónként – szükség szerint – legfeljebb három éjszakát magában foglaló, lehetőleg az eredetivel azonos kategóriájú szállás költségeit viselni. Ha az utasok jogairól szóló, az Utazó visszautazásához igénybe veendő közlekedési eszközre vonatkozó, az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusai ennél hosszabb időtartamot írnak elő, ez utóbbi időtartam alkalmazandó.
 8. Utazó díjengedményre jogosult azon időtartam tekintetében, amely alatt nem volt szerződésszerű a teljesítés, kivéve, ha az ET bizonyítja, hogy a szerződésszegés Utazónak róható fel.
 9. Utazó kártérítésre kötelezhető az ET-t ért minden olyan kárért, amely Utazót a szolgáltatások nem szerződésszerű teljesítése miatt következett be. A kártérítést indokolatlan késedelem nélkül meg kell fizetni. Utazó nem jogosult kártérítésre, ha az ET bizonyítja, hogy a szerződésszegés
  1. az Utazónak róható fel,
  2. olyan harmadik személy magatartására vezethető vissza, aki az utazási szerződésben foglalt utazási szolgáltatás teljesítésével nincsen kapcsolatban, és a szerződésszegést az ET ésszerű elvárhatóság mellett sem láthatta előre, vagy az elháríthatatlan volt, vagy
  3. elháríthatatlan és rendkívüli körülmények miatt következett be.
 10. Az ET fenntartja jogát és utazóval kifejezetten megállapodnak abban, illetve az utazó a jelen Általános Szerződési Feltételek aláírásával tudomásul veszi, hogy az ET-nek az utazási szerződés nem-teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő károkért való felelőssége az utazó által fizetendő teljes díj összegének háromszorosában maximált.
 11. Az ET az egyénileg vásárolt repülőjegyes utazások esetében, az Utazó által megküldött, helytelen vagy hiányos adatokat tartalmazó repülőjegyből eredendő károkért nem vállal semmilyen felelősséget sem. A hiányos adatokat közé tartozik az is, ha az Utazó nem tájékoztatja haladéktalanul az ET-t a repülőjegy adataiban történő változásról.

 

IV. Közlekedés

 1. Repülővel történő utazás esetén az utazásszervező felhívja a Utazó figyelmét, hogy a 25/1999. (II. 12.) Kormányrendelet alapján a légi személyszállítási szerződés az utazásszervező és az Utazó között megkötött utazási szerződéstől függetlenül, minden esetben kizárólag az Utazó és a légitársaság között jön létre. Az utazásszervező és a légi személyszállítási szolgáltatást nyújtó légi fuvarozók felelősségét az 1936. évi XXVIII. tv. által kihirdetett, és az 1964. évi 19. tvr., valamint a 2005. évi XXXIV. tv. által módosított és a 2005. évi XXXV. tv. által kiegészített 1929. évi varsói nemzetközi egyezmény, a 2005. évi VII tv. által kihirdetett 1999. évi montreáli nemzetközi egyezmény és az Európai Parlament és a Tanács 261/2004/ EK rendelete (2004.02.11) korlátozza.
 2. Az utazásszervező felhívja az utazó/megrendelő figyelmét, hogy menetrend szerinti repülővel történő utazás esetén előfordulhat, hogy az utazó/megrendelő a légi fuvarozó üzletszabályzatának rendelkezése alapján a repülőjegy árát az előlegtől függetlenül, előre köteles megfizetni.
 3. Az utazó a becsekkolás pillanatától köteles a beszállási információkat ellenőrizni és figyelemmel kísérni. Amennyiben az utazó az utazás során bármely indulási időpontot elmulasztja, az oda és/vagy hazautazásról saját magának, saját költségén kell gondoskodnia.
 4. A nemzetközi légi szállítás előírásai alapján a fuvarozó légitársaság és az ET fenntartja magának a repülőgép indulás időpontjának, helyének, az útirány, az átszállási lehetőségek, a légitársaság, a repülőgép típus változtatásának, közbenső leszállás beiktatásának jogát, az erre vonatkozó információk tájékoztató jellegűek.
 5. Az esetleges módosításokat - a lehetőségekhez mérten – az ET minél gyorsabban az Utazó tudomására hozza.
 6. Az Utazó tudomásul veszi, hogy a légitársaságok feltételei alapján a repülőjegyek módosítása az adott légi társaság díjszabása alapján, lemondása csak 100%-os lemondási díj mellett lehetséges. Előre nem közölt leszállásra, repülőgép, légitársaság cserére sor kerülhet. Repülőjárat kiesése, technikai okból történő kimaradása esetén az ET nem jogosult a szállítást megoldani, ez a légitársaság kötelezettsége.
 7. Ha a légi utazások során a csomagokban kár keletkezik vagy elvesznek, a tényt rögtön az észrevétel után közölni kell a repülőtér Lost and Found osztályán. Szükséges az igazoló jegyzőkönyv beszerzése a légitársasággal való utólagos tárgyalások érdekében. Az elveszett, megsérült, kifosztott poggyászért az ET-t felelősség nem terheli, a kárigényeket a légitársasághoz kell benyújtani.

 

V. Vízum, vám, utazási dokumentumok

 1. Az útlevél érvényességéért, útlevéllel, vízummal kapcsolatos, illetve vám-, deviza- és közegészségügyi rendelkezések betartásáért az Utazó felel. Külföldi állampolgárok utazása esetén javasolt az utazás lefoglalása előtt felvenni a kapcsolatot a célország Nagykövetségével a beutazási feltételekre vonatkozó információk beszerzése céljából. Ha a rendelkezések be nem tartása miatt az Utazó az utazáson nem tud részt venni, úgy kell tekinteni, mintha az utazást nem kezdte volna meg, egyúttal az ET a lemondási feltételeket lépteti érvénybe.

 

VI. Részvételi díj, díjfizetés, árak értelmezése

 1. Az Utazó által fizetendő teljes díj – eltérő kikötés hiányában – magában foglalja utazó által megrendelt szolgáltatások díját, továbbá a külön felszámításra kerülő adók, illeték és egyéb kötelező terhek forintban meghatározott összegét. A fizetendő teljes díj összegét az utazási szerződés tartalmazza.
 2. Az ET fenntartja a jogot, hogy az utazási szerződés megkötését követően az Utazó által fizetendő teljes díjat megemelje, amennyiben:
  1. a személyszállítás árának az üzemanyag vagy egyéb energiaforrás költségei,
  2. az utazási szerződésben vállalt részszolgáltatásokkal kapcsolatos, a teljesítésben közvetlenül részt nem vevő harmadik felek által kivetett adó, illeték és egyéb kötelező terhek (így különösen üdülőhelyi díj, a helyszínen fizetendő adók és illetékek), vagy
  3. az adott utazási szolgáltatás esetében irányadó devizaárfolyamok változása következik be.
 3. Ha a díjemelés mértéke az utazó által fizetendő teljes díj nyolc százalékát meghaladja, az utazási csomag elemének jelentős megváltoztatására, nem teljesítésére vonatkozó rendelkezések az irányadók. A díj emeléséről az ET legkésőbb húsz nappal az utazás megkezdése előtt értesíti utazót. A díjemelésről az ET tartós adathordozón, a díjemelés indoklásával, illetve a számítások feltüntetésével világos és közérthető módon tájékoztatja az utazót.
 4. Az utazási szerződés megkötésekor Utazó az általa fizetendő teljes díj 50%-át – kivéve, ha a külföldi közreműködővel kötött szerződés ennél szigorúbb kötelezettséget ró az ET-re – köteles előlegként megfizetni. Az Utazó által fizetendő teljes díj fennmaradó összegének megfizetésére az Utazó az utazás megkezdése előtti 30. napig köteles, kivéve, ha a külföldi közreműködővel kötött szerződés alapján ennél korábbi teljesítésre van szükség. Amennyiben a megadott időpontig az Utazó nem egyenlíti ki a teljes fizetendő díjat, az ET úgy tekinti, hogy az Utazó elállt a szerződéstől és a bánatpénz szabályoknak megfelelően, visszafizeti az Utazónak járó összeget és a szerződést az Utazó által felmondottnak tekinti.
 5. Az ET Utazó által fizetendő teljes díj befizetése ellenében az utazás részvételére jogosító dokumentumot ad át legkésőbb az indulás előtt 5 nappal, illetve küld meg Utazónak, melyet az utazás megkezdése előtt az ET megbízottjának be kell mutatni, ellenkező esetben az Utazó az utazáson nem vehet részt. Az utazás során az Utazó a programban nem szereplő, előre be nem fizetett szolgáltatást csak a helyszínen történő fizetéssel vehet igénybe.
 6. Az általunk meghirdetett utazások a weboldalunkon magyar forintban kerülnek meghirdetésre, melyek minden nap automatikusan frissülnek az MNB honlapján hivatalosan meghirdetett deviza-középárfolyamok 1,2%-kal megnövelt árfolyam alkalmazásával. Az Utazó tudomásul veszi, hogy esetleges elszámolási problémának ez a metódus képezi az alapját.
 7. Az árak tartalmazzák az utazás való részvételhez szükséges minden költséget (repülőjegy, szállás, ellátás, transzferek, belépők, idegenvezető, asszisztencia, kötelező borravaló, helyi adók és illetékek, befizetett fakultatív programok) kivéve a vízum költségét, melyet az Utazó egyénileg köteles megvásárolni az egyiptomi repülőtéren, melyről bővebb információ az ET weboldalán található. A weboldalon minden egyes utazásnál részletesen feltüntetésre került, hogy az adott utazás csomagára, milyen költségeket tartalmazza és mely költségeket nem tartalmazza.

 

VII. Fakultatív programok

 1. A https://egyiptom-travel.hu weboldalon található fakultatív programok tájékoztató jellegűek, azok megrendelésére az elutazás előtt az ET-nél, az elutazást követően a helyszínen van lehetőség. A tengerparti fakultatív programok csak a helyszínen a helyi képviselőtől vásárolhatóak meg. A helyi képviselet a helyszínen ad aktuális tájékoztatást a programok tartalmáról, menetéről. Ezen szolgáltatások nyújtására a helyi képviselő csak akkor köteles, ha a fakultatív program teljesítésének feltételei adottak (pl. jelentkezők megfelelő létszáma, programváltozás esetén fakultatív program lebonyolítására elegendő idő, lehetőség stb.). A fakultatív programhoz szükséges minimális létszámot a helyi képviselő iroda határozza meg. Előfordulhat, hogy létszámhiány miatt a fakultatív programokon magyar nyelvű idegenvezető nem áll rendelkezésre, vagy a létszám hiánya esetén a kirándulás elmarad. Tekintettel arra, hogy a fakultatív programok az adott úti célállomáson működő helyi szolgáltató szervezésében történnek, ezért a szolgáltatásokkal, illetve hibás teljesítéssel kapcsolatos panaszt, kártérítési igényt az Utazó köteles a helyszínen jelezni a helyi szolgáltató felé. Amennyiben a fakultatív program nem a helyszínen kerül megrendelésre, hanem az utazási csomag részeként jelen szerződéskötéshez kapcsolódóan az ET útján és az ET mondja le az Utazó által már befizetett fakultatív programot az előzőekben jelzett okokból, úgy a befizetett díj az Utazónak visszajár. A helyszínen befizetett fakultatív programokat az ET helyszíni képviselője, míg az elutazás előtt, az Utazási Szerződés részeként befizetett programokat az ET fizeti vissza a XI. fejezetben leírtak szerint.
 2. Az ET kifejezetten felhívja az Utazó figyelmét, hogy amennyiben olyan helyi szolgáltatónál fizet be fakultatív programot, amit nem az ET helyi képviseletének szervezésében vagy közreműködésével indítanak, azaz egy külsős helyi szolgáltatónál, úgy a fakultatív program ideje alatt sem az ET, sem pedig a helyszíni képviselete nem tartozik az Utazó felé felelősséggel.

 

VIII. Szállodák, ellátás és elszállásolás

 1. Az ET jogosult a megnevezett szállodától indokolt esetben eltérni (például szállodai túlzsúfoltság miatt), ilyen esetben köteles az eredetileg kiválasztott szállodához hasonló kategóriájú másik szállodában az utazót elszállásolni. Az ET nem köteles a szállodától függő, az ET dokumentumaiban és weboldalán nem szereplő, szerződésben külön nem rögzített utazói igényeket teljesíteni (pl.: tengerre néző vagy egymás melletti szoba).
 2. Az ET kínálatában szereplő szállodák némelyike rendelkezik főépülettel, több épületből álló szállodakomplexummal, melléképülettel, illetve bungalóval (vagy bungaló stílusú szobákkal) egyaránt. A külföldi partnerek mindkét szállást azonos értékűnek tekintik és ezeket azonos árakon kínálják.
 3. Az ET akciós útjai között olyan szállodák is szerepelhetnek, amelyek az ET weboldalán lévő standard szállodák között nem találhatók. Ezekre a szállodákra is ugyanúgy vonatkoznak az utazási és általános szerződési feltételekben szereplő kitételek.
 4. Tengerre néző szoba megrendeléseket a nyári szezon túlzsúfoltsága miatt még felár megfizetése esetén is csak opcionálisan áll módjában az ET-nek elfogadni a katalógusban feltüntetett szállodák esetében. Amennyiben a szálloda nem tudja biztosítani a tengerre néző szobát felár ellenében sem, úgy az Utazó köteles ezt a tényt a helyszínen a helyi képviselővel jegyzőkönyveztetni, és az ET köteles a felárat az Utazás után haladéktalanul visszafizetni.
 5. Az ET saját honlapján (https://egyiptom-travel.hu) feltüntetett képek és leírások tájékoztató jellegűek. A szállodai leírások a szállodák saját honlapjaik alapján kerülnek lefordításra, az azokon bekövetkezett változtatásokért az ET-t nem terheli felelősség. A szállodákról feltüntetett képanyagokat a hotelek maguk biztosítják az ET rendelkezésére, így az azoktól való eltérésért az ET nem vonható felelősségre. A szállodákról, szobákról, környezetről, tengerpartról stb. készült képek csak tájékoztatásul szolgálnak és az ET részéről nem garantáltak.
 6. Az ET nem tartozik felelőséggel a szállodák működésért, azok tisztasági, higiéniai és egyéb körülményeiért, ezekből fakadó kényelmetlenségért vagy károkért az ET semmilyen kártérítésre nem kötelezhető.
 7. Az ET nem vállal garanciát szobák elhelyezkedésére (épület, emelet, stb.) illetve a szobákban található ágyak típusaira (franciaágy, egyszemélyes ágy, kanapéágy, stb.). Ezeket a kéréseket az ET továbbítja de a hotelek felé, de garanciát nem tud vállalni érte, mert a hotelek sem adnak rá, így semmiféle felelősség sem terheli az ET-t.
 8. A szállodákba – általánosságban - 14 óra után lehet bejelentkezni illetve 10 óráig ki kell jelentkezni. Késői kijelentkezésre és korai bejelentkezésre - különdíj ellenében - van lehetőség, melyet az adott hotel recepcióján az utazó személyes tud intézni.
 9. Azon repülőjegy nélküli utazások esetében, ahol az utazó választja meg a be- és kijelentkezés időpontját, de azt helytelenül határozza meg, az ET semmilyen felelősséggel vagy kártérítéssel sem tartozik az utazónak.

 

IX. Utazási szerződés létrejötte

 1. Az Utazó az utazását az online foglalási rendszeren keresztül (https://egyiptom-travel.hu) foglalhatja le. Az utazási szerződés érvényesen akkor jön létre, ha a foglalást/megrendelést az ET nyilvántartásba veszi, melyről az Utazót e-mailben értesíti, valamint az Utazó a lefoglalt utazásra vonatkozó részvételi díjelőleget, vagy a teljes részvételi díjat megfizeti.
 2. Az ET fenntartja a jogot, hogy helyhiány, vagy egyéb más ok miatt az utazási megrendelést csak feltételesen fogadja el (kontingensen felüli, ún. lekéréses helyek esetén). Ebben az esetben az utazási szerződés csak akkor válik hatályossá, ha az Utazót jelentkezésének feltétel nélküli elfogadásáról az ET írásban értesíti. Ennek hiányában az Utazó megrendelését törölheti, a befizetett díjat a részére az ET visszatéríti.
 3. Az utazási szerződés alapját képezik az ET online vagy fizikai katalógusában, weboldalán és az utazási szerződésben és az utazásra jogosító okmányokban rögzített információk, az itt rögzített Általános Szerződési Feltételek, és az online vagy fizikai katalógusban található Utastájékoztató: függetlenül a szerződés megkötésének módjától.
 4. Ha nem az Utazó személyesen, hanem javára 3. személy foglalja le az utat, az ET nem köteles vizsgálni, hogy e harmadik személy jogszerűen képviseli-e a másik Utazót. E harmadik személyt az Utazó képviselőjének kell tekinteni. Ez esetben az utazási szerződés szerint az utazás megkezdéséig az Utazót terhelő kötelezettségek az Utazó javára szerződést kötő harmadik személyt terhelik, ide nem értve azokat a kötelezettségeket, amelyek természetüknél fogva csak személyesen az Utazót érinthetik.

 

X. Utazási szerződés módosítása

 1. A megrendelés módosítása esetén – eltérő rendelkezés hiányában – az Utazónak 5.000.- Ft/fő módosítási díjat kell fizetni. A módosítási díj összege nem visszatéríthető.
 2. Azokat az eseteket, amikor az utazási szerződés módosítására az Utazó által, az utazás megkezdése előtt számított 45 napon belül kerül sor és a módosítás a főutas (Utazó) nevére, utazás időpontjára, utazás időtartamára, úti céljára vagy a szálloda megváltoztatására irányul, az ET útlemondásként kezeli és a lemondási feltételek lépnek életbe.
 3. Amennyiben az Utazó valamilyen kedvezményes utazásra fizetett be, de a későbbiekben bármilyen módosítást kér (név-, időpont-, - utazás időtartama, szállodaváltoztatás, szobatípus változtatás, stb.), úgy a kedvezményre már nem jogosult. Ilyen esetben Utazó köteles megfizetni a módosítási díjat, plusz a befizetéskori és a módosítás időpontjában érvényben lévő aktuális ár közötti különbözetet.
 4. Amennyiben a részvételi díj a befizetéskor érvényes díjhoz képest csökkent, Utazó nem tarthat igényt a különbözetre.
 5. Repülőjárattal történő utazás esetén bármilyen repülőjegymódosítás csak a légitársaság szabályzata alapján, annak feltételei és díjai mellett lehetséges.

 

XI. Utazási szerződés felmondása

 1. Ha utazó az utazás megkezdése előtt az utazási szerződést felmondja, vagy egyéb, az ET-nek nem felróható okból nem vesz részt az utazáson, az alábbiak szerinti bánatpénzt köteles az ET-nek megfizetni.
  A szerződés megkötésétől kezdődően az utazás megkezdése előtti:
  • 65. napig: 15.000 Ft/fő adminisztrációs költség,
  • 64. naptól a 30. napig a teljes részvételi díj 30%-a,
  • 29. naptól a 15. napig a teljes részvételi díj 60 %-a,
  • 14. naptól a 9. napig a teljes részvételi díj 80 %-a,
  • 8 naptól az utazás megkezdésének napjáig teljes részvételi díj 100 %-a.
 2. Az ET jogosult az őt megillető fenti összegeknek az Utazó által bármilyen jogcímen megfizetett pénzösszegből történő levonásra és megtartásra. Amennyiben Utazó által befizetett összeg nagyobb, mint az ET-t megillető bánatpénz, úgy az összeg az Utazónak visszajár, melyet az ET 5 napon belül teljesít közvetlenül az Utazónak. Amennyiben Utazó által befizetett összeg nem fedezi az ET-t megillető összeget, úgy a különbözetet az Utazó a lemondás közlésétől, illetve a közlés elmaradása esetén az igénybe nem vett utazás megkezdésének időpontjától számított 5 napon belül köteles megfizetni.
 3. A légijárattal bonyolított utazások esetén a lemondási díj mértéke eltérő lehet, tekintettel arra, hogy az utazási csomag részét képező repülőjegyek csak a légitársaság által meghatározott összegű lemondási díj mellett törölhetők. Ilyen szerződés felbontása esetén az Utazó köteles az ET tényleges költségeit megtéríteni.
 4. Azon utazásaink esetében, ahol az Utazó egyénileg szerzi be az utazáshoz szükséges repülőjegyet - és a szállást az ET biztosítja - de az utazáshoz szükséges repülőjáratot az adott légitársaság törli;
  1. abban az esetben, ha az utazás megkezdése előtti 8. napig az Utazó írásban felmondja az utazási szerződést és a légitársaságtól származó hivatalos dokumentummal igazolja, hogy a légitársaság törölte a járatát, az ET a befizetett díjakat bánatpénz levonása nélkül 14 napon belül visszautalja az Utazó számára,
  2. abban az esetben, ha az utazás megkezdéséig már kevesebb, mint 8 nap van hátra, és az Utazó írásban felmondja az utazási szerződést, akkor az ET az ÁSZF XI.§. 1. pontja szerint jár el.
 5. Az utazási csomag megkezdését megelőzően Utazó bánatpénz fizetése nélkül jogosult felmondani az utazási csomagra vonatkozó szerződést, ha az utazás lefoglalása után a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján az „utazásra nem javasolt” utazási célországokat és térségeket megjelölő felsorolásba felvételre került. Utazó az utazási csomag ellenértékeként befizetett teljes díj visszafizetésére jogosult, további kártérítést azonban nem követelhet.
 6. Ha utazó a díjhátralékot a megadott határidőn belül nem teljesíti, akkor az ET oly módon jár el az utazóval, mintha felmondta volna a szerződést.

 

XII. Szerződésszegés

 1. A szerződésszegést az Utazó az eset körülményeinek figyelembevételével köteles haladéktalanul – az Utazási Szerződésben rögzített elérhetőségek valamelyikén – az ET-t tájékoztatni, az ET pedig köteles azt orvosolni, kivéve, ha
  1. az lehetetlen, vagy
  2. aránytalan költségekkel jár a szerződésszegés súlyára és az érintett utazási szolgáltatások értékére figyelemmel.
 2. Ha az ET annak ellenére, hogy lehetősége lenne, nem orvosolja a szerződésszegést, az Utazó díjengedményre, illetve kártérítésre jogosult. Ha az Utazó észszerű időn belül közli a szerződésszegést, díjengedményre jogosult azon időtartam tekintetében, amely alatt nem volt szerződésszerű a teljesítés, kivéve, ha az ET bizonyítja, hogy a szerződésszegés az Utazónak róható fel. Ha az Utazó által – az eset körülményeinek figyelembevételével – haladéktalanul közölt szerződésszegést az ET nem orvosolja észszerű időn belül, úgy ezt az Utazó maga is megteheti és jogosult a szükséges kiadásainak megtérítésére.
 3. A szolgáltatások nem szerződésszerű teljesítéséért az ET nem felel, és nem tartozik kártérítési felelősséggel, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegés
  1. az Utazónak róható fel,
  2. olyan harmadik személy magatartására vezethető vissza, aki az Utazási Szerződésben foglalt utazási szolgáltatás teljesítésével nincsen kapcsolatban, és a szerződésszegést az Utazásszervező észszerű elvárhatóság mellett sem láthatta előre, vagy az elháríthatatlan volt, vagy
  3. elháríthatatlan és rendkívüli körülmények miatt következett be.
 4. Ilyennek minősül különösen az olyan szokatlan, előre nem látható körülmény, amely az ET akaratán kívül áll és amelynek következményeit az ET a legkörültekintőbb gondosság mellett sem lett volna képes elhárítani. Amennyiben az utazást nagyobb erőhatalom, háborús események, sztrájkok vagy elháríthatatlan természeti jelenségek, technikai akadályok befolyásolják a szolgáltatások fenti okokból bekövetkezett elmaradásáért, módosulásáért az ET felelősséget nem tud vállalni, így ezen okokból (vis major) jelentkező többletköltségek az Utazót terhelik. A b) és c) pontok esetében az ET a 472/2017 (XII.28.) Kormányrendelet 26.§ bekezdése alapján köteles segítséget nyújtani az Utazónak, amennyiben nehézségei támadnak, de nem köteles a költségek megelőlegezésére, továbbá igényt tarthat az általa előlegezett és felmerült olyan költségek megtérítésére, melyekhez az Utazó hozzájárult (hazautazás költsége, elszállásolás költsége, ellátás költsége, egyéb adminisztrációs és hivatali költségek, stb.).
 5. Az ET nem szerződésszerű teljesítéséből eredő igény érvényesítésének feltétele, hogy az Utazó a hiba felfedezése után haladéktalanul köteles a kifogását a helyi képviselővel közölni. Az Utazó felelős a közlés késedelméből eredő kárért. Az utaskísérő (asszisztencia) köteles gondoskodni a kifogás helyszíni szolgáltatónak történő bejelentéséről. Az utaskísérő az Utazó bejelentését, illetve annak a helyszíni szolgáltatóval való közlésének tényét köteles jegyzőkönyvbe foglalni, és ennek egyik példányát az Utazónak átadni. A helyi képviselő köteles az ET-t haladéktalanul tájékoztatni, továbbá a szükséges intézkedéseket haladéktalanul megtenni. A jegyzőkönyvben nem szereplő kifogásokat az ET nem köteles érdemben kezelni, mert így lényeges körülmények kideríthetetlenné válnak. A helyszíni jegyzőkönyv kizárólag az Utazó panaszának rögzítésére szolgál. Sem a jegyzőkönyv, sem a helyszíni intézkedés nem jelentik azt, hogy az ET a panaszt jogosnak fogadná el, vagy felelősségét azzal elismerné. Helyi képviselő hiányában - ha a helyi szolgáltató a kifogást nem orvosolta - az Utazó az ET-t köteles tájékoztatni, bármilyen az ET által hivatalosan is publikált információs csatornán. A külföldi szálláshely csak a helyszínen közölt panaszokat tudja kivizsgálni és orvosolni, utólagosan már nem áll módjában javítani a szolgáltatásokon, vagy megoldani a felmerült problémákat. Az utazási szerződés nem megfelelő teljesítése esetén a panaszra okot adó esemény helyszínén az Utazó köteles kárenyhítő magatartást tanúsítani és ennek érdekében megfelelően eljárni.
 6. Az Utazó a nem szerződésszerű teljesítésből eredő igényét a hazaérkezést követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 napon belül az ET-nek vagy szóban a helyszínen készített jegyzőkönyv benyújtásával együtt jelentheti be. Az Utazó kizárólag csak saját maga, illetve a vele egy utazási szerződésen szereplők nevében nyújthat be panaszt, kártérítési igényt. A kárigény késedelmes bejelentése esetén az ET mentesül a kár megtérítésének kötelezettsége alól. Az ET a határidőben bejelentett kárigény indokoltságát köteles felülvizsgálni és álláspontjáról az Utazót írásban tájékoztatni a kézhezvételtől számított 30 napon belül. Az ET az utazási szerződés nem teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő károkért való felelősségére nem vonható, illetve a személyiségi jogsértésekért járó sérelemdíj összegére, ha az utazási szerződés nem rendelkezik másképp, úgy a Ptk. rendelkezései az irányadóak. Az ET az Utazónak kifizethető kártérítés és sérelemdíj összegét a csomagár összegének háromszorosában korlátozza.
 7. Ha az utazási szerződés az utazás időtartama alatt szűnik meg, az ET köteles az Utazó hazautazásának megszervezésében segítséget nyújtani, melynek költségei azt a felet terhelik, akinek felróható vagy akinek az érdekkörében felmerült okból szűnt meg a szerződés.

 

XIII. Adatvédelem

 1. Az ET a személyes adatokat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 Európai Parlament és a Tanács (EU) rendeletének (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (Infotv.), továbbá az egyéb hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli.
 2. Az ET Adatvédelmi Tájékoztatója a https://egyiptom-travel.hu weboldalon megtekinthető.
 3. Az ET az utasok adatait a lehető legnagyobb körültekintéssel kezeli és kizárólag az utazás szoros összefüggésben működő partnernek adja tovább, semmiféle marketing célra sem használja fel.
 4. Amennyiben az Utazó az Európai Gazdasági Térségen kívüleső, ún. harmadik országba utazik, személyes adatai a harmadik ország felé kerülnek továbbításra. Ilyen esetekben az ET minden tőle elvárható lépést megtesz az átadott személyes adatok biztonságos átvitelének, és titkosságának biztosítására. Ha azonban az Utazó az Európai Unió vagy az Európai Gazdasági Térség területén kívülre utazik, akkor tudomásul veszi, és az utazási szerződés megkötésével kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az ET a személyes adataikat átruházhatja a megfelelő adatszolgáltatókra még - a GDPR 45. cikkely (3) bekezdése szerinti megfelelőségi határozat hiányában is a GDPR 46. cikkelye szerinti megfelelő biztosítékok alapján.

 

XIV. Biztosítások

 1. Az utazási iroda köteles az Utazót megfelelően tájékoztatni az utazási (baleset-, betegség-, poggyászbiztosítás) és az utazásképtelenségre vonatkozó biztosítás megkötésének lehetőségeiről, és a biztosítási szerződés lényeges tartalmi elemeiről, különösen az utazási és az útlemondási biztosítás által fedett kockázatokról és a biztosítási díjakról. Az Egyiptom Travel Kft., mint szerződő az Európai Utazási Biztosító Zrt.-vel útlemondásra és útmegszakításra (a továbbiakban: „útlemondási biztosítás”) vonatkozó csoportos biztosítást kötött, melyhez az utas az utazás megrendelésével egyidejűleg csatlakozhat. Az útlemondási biztosításra vonatkozó szerződési feltételek és az ügyféltájékoztató megtekinthetők a https://www.egyiptom-travel.hu/ internetes oldalon, illetve az értékesítő utazási irodákban.
  Az útlemondási biztosítás árát a részvételi díj nem tartalmazza.
 2. Az utazásképtelenségre vonatkozó (ún. sztornó) biztosítás kizárólag az utazási szerződés megkötésével egyidejűleg köthető, később nem, és annak díja a szerződés megkötése után, biztosítási esemény nélküli utazási szerződés lemondása esetén díjarányos téríthető vissza. A Biztosító kockázatviselése utazásképtelenségre vonatkozó biztosítás vonatkozásában az utazási szerződés megkötésével egyidejűleg, utazási biztosítás vonatkozásában az utazás szerződésben meghatározott kezdetével egyidejűleg - de mindkét esetben legkorábban a biztosítási díjnak az ET vagy megbízottja felé történő megfizetését követően - kezdődik meg. Az utazásképtelenségre vonatkozó biztosítás díja a biztosító által elkészített dokumentumokban szerepel, mely az ET weboldalán megtalálható. A sztornóbiztosítás keretében a Biztosító vállalja, hogy ha az Utazó – biztosítási esemény miatt – nem tudja megkezdeni az utazást, akkor a bánatpénz összegét önrészesedés levonásával visszatéríti. Az önrész mértékéről a biztosító dokumentumai adnak pontos információt, mely szintén megtalálható az ET weboldalán. A szolgáltatás feltétele a biztosítási feltételekben meghatározott dokumentumok benyújtása. Az ET, mint szerződő az Európai Utazási Biztosító Zrt.-vel útlemondásra és útmegszakításra (a továbbiakban: „útlemondási biztosítás”) vonatkozó csoportos biztosítást kötött, melyhez az utas az utazás megrendelésével egyidejűleg csatlakozhat. Az útlemondási biztosításra vonatkozó szerződési feltételek és az ügyféltájékoztató megtekinthetők a https://www.egyiptom-travel.hu/ internetes oldalon. Az útlemondási biztosítás árát a részvételi díj nem tartalmazza.
 3. Az ET weboldalán közzéteszi utazási és utazásképtelenségre vonatkozó biztosítás feltételeit is. Ezzel biztosítja, hogy azt az Utazó előzetesen, a biztosítás megkötése előtt megismerje, annak tartalmáról és feltételeiről részletes, egyértelmű és közérthető tájékoztatást kapjon.
 4. Az ET vagyoni biztosítékának összege 2024 évre 48.000.000 Ft (negyvennyolc-millió Forint), melyet az Európai Utazási Biztosító Zrt-vel kötött biztosítás fedez (kötvényszám: KT- KE-1674-20230925). Ez az összeg a 213/1996, (XII.23) Kormányrendelet 10§ (1) bekezdésébenfoglalt esetekre nyújt fedezetet (befizetett előlegek visszafizetése). A 213/1996, (XII.23) Kormányrendelet 9/A§ (2) bekezdésében foglalt esetekre (hazaszállítás, kényszerű kint tartózkodás költségeinek fedezet) az ET az Európai Utazási Biztosító Zrt-vel (1132 Budapest, Váci út 36-38.) kötött biztosítást 4.800.000 Ft (négymillió-nyolcszárezer forint) összegben, kötvényszám: KT- KE-1674-20230925.
  A vagyoni biztosíték hatálya az ET által Magyarországról külföldre szervezett valamennyi utazási csomagra kiterjed.

 

XV. Hibás teljesítés

 1. Az ET helytáll az utazási szerződés szerinti szolgáltatások teljesítéséért. Hibás teljesítés esetén az Utazó szavatossági igényét érvényesítheti. Az Utazó szavatossági igényeinek kielégítésére 472/2017 (XII.28.) Korm. rendeletben és a Ptk.-ban foglaltak az irányadók.
 2. Az ET nem felel az utazási szerződés nem, vagy hibás teljesítéséből eredő károkért, ha a nem, vagy hibás teljesítés sem az ő, sem az általa igénybe vett közreműködő magatartására nem vezethető vissza. A KT köteles az utazás során az Utazónak okozott kárt megtéríteni, kivéve, ha bizonyítja, hogy az utazási szerződés teljesítése érdekében úgy járt el, mint ahogy az az adott helyzetben általában elvárható.
 3. Az ET az Utazónak kifizethető kártérítés és sérelemdíj összegét a részvételi díj összegének háromszorosában korlátozza.
 4. Ha az Utazó, a fentiek szerint szavatossági igényt kíván érvényesíteni, kifogását a helyszínen haladéktalanul közölnie kell az ET helyi képviselőjénél. A közlés késedelméből eredő kárért az Utazó felelős és a bizonyítási teher az Utazóra hárul.
 5. A kifogást teljes terjedelmében jegyzőkönyvbe kell foglalni, a jegyzőkönyv egy példányát aláírva, az Utazónak át kell adni. Az Utazó köteles kárigényét hazaérkezéstől számított 5 napon belül ajánlott levélben, vagy emailben az utazási irodának eljuttatni. Az ET kizárólag az egyénileg benyújtott panaszokat vizsgálja ki. A helyszíni jegyzőkönyv helyi képviselőnk általi átvétele nem jelenti a benne foglalt kifogások elismerését. ET felhívja az Utazók figyelmét arra, hogy a kárigényt lehetőség szerint minél korábban juttassák el az irodához, tekintettel arra, hogy a kivizsgáláshoz általában szükséges a helyi partneriroda vagy szolgáltató álláspontja, ezért az idő múlása a panasz kivizsgálását nehezíti.
 6. A kifogás jegyzőkönyvben történő rögzítésének elmulasztásából, valamint a közlések késedelméből eredő károk az Utazót terhelik, és megfelelő bizonyíték hiányában az ET mentesül a kártérítési kötelezettség alól. A kártérítési követelés körében az utas köteles bizonyítani, hogy őt kár érte, továbbá azt, hogy a károsodás bekövetkezte az ET károkozó magatartására vezethető vissza.
 7. Az időben benyújtott panaszlevekre az ET 30 napon belül válaszol.
 8. A kártérítés nem vonatkozik az Utazó poggyászának elvesztéséből, megsérüléséből eredő károkra, melyeket az Utazónak kell haladéktalanul bejelenteni és érvényesíteni, ezékért az ET felelősséget nem vállal.
 9. Az utazás során az Utazó által harmadik személynek okozott kárért az Utazó közvetlenül tartozik felelősséggel.
 10. Az Utazási Iroda által szervezett utazással kapcsolatos kérdésben a felek megegyezésre törekednek. Ennek hiányában az Utazó panaszát budapesti, illetve az ET székhelye szerint illetékes Békéltető Testület elé terjesztheti, illetve ugyanezen területi illetőségű bírósághoz fordulhat. Az utazó a fogyasztóvédelmi jogszabályok megsértése esetén a fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhat. A fogyasztóvédelmi hatóság a kormányhivatal. Elérhetőségeik: https://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/#/fogyasztovedelmi_hatosag

 

XVI. Egyéb rendelkezések

 1. A weboldalon és utazási szerződésben jelzett, az ET által leírt részvételi feltételekben található bármely információ a nyomtatás napján érvényes állapotot tükrözi. Változás esetén az utazásszervező az arra alkalmas legegyszerűbb módon tájékoztatja az utazót.
 2. Az utazási szerződés megkötése előtt, az utazásszervező megváltoztathatja a dokumentumaiban (nyomtatott vagy online) szereplő adatokat, illetve az utazásszervező által szervezett utazásokon érvényes egyéb részvételi feltételeket, amiről értesíti az utazót.
 3. A felek kötelesek elérhetőségeikről, azok megváltozásáról – különös tekintettel az Utas telefonos és email elérhetőségére – egymást értesíteni, melynek elmaradása esetén a következményeket a mulasztó félnek kell viselnie.
 4. Az utazó az utazási szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a szerződéskötés során felvett személyes adatait az utazásszervező kezelje, felhasználja, őt az általa megadott elérhetőségeken (postai úton, telefonon, telefonüzenetben, illetve e-mailen) bármikor felkeresse, illetve azokon keresztül részére marketing célból közvetlen megkereséseket, hirdetéseket hírleveleket, ajánlatokat továbbítson. Amennyiben az utazó a továbbiakban a személyes adatainak kezeléséhez, illetve marketing küldemények továbbításához nem járul hozzá, úgy azt az alábbi e-mail címre küldött üzenettel letilthatja, illetve hozzájárulását visszavonhatja: info@egyiptom-travel.hu.
 5. Az utazásszervező által szervezett utazással kapcsolatos kérdésben a felek megegyezésre törekednek. Az utazó részéről felmerülő panasz esetén mindaddig, amíg a panaszt békés úton vagy jogerős bírósági ítélettel nem rendezik, egyik fél sem fordulhat sem a nyomtatott, sem az elektronikus, sem pedig az internetes médiához. Ezen kötelezettség megsértésével okozott kárért az utas kártérítési felelősséggel tartozik és az így okozott kárt köteles az utazásszervezőnek megtéríteni.
 6. Az utazás első és utolsó napja az utazási cél megközelítéséhez szükséges utazással telik el, ezek a napok beszámítanak az utazási ajánlatban megjelölt és a teljes utazásra vonatkoztatott napok számába. Éjszakai érkezés esetén a vacsora nem garantált, hajnali indulás esetén a reggeli nem feltétlenül biztosított. A jelen általános szerződéses feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint a 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
 7. A szerződés aláírásával – akár online módon is - az Utazó megerősíti, hogy megkapta és megértette az itt leírt szerződési feltételeket és minden ehhez a szerződéshez kapcsolódó egyéb dokumentumot. Ha az ügyfél egy harmadik személy nevében vagy javára kötötte a szerződést, megerősíti, hogy jogosult a harmadik félszemélyes adatait megadni ET számára, és a harmadik felet ennek megfelelően értesítette.

Az Egyiptom Travel Kft. ügyeleti telefonszáma (csak sürgős ügyben, probléma esetén hívja ezt a számot): +36 70 34 77 000.
Az Egyiptom Travel Kft. nyilvántartási száma: U-001965, székhelye: 1047 Budapest, Attila utca 12-18. B.ép. 5. em. 506 , e-mail címe: info@egyiptom-travel.hu

.
Vendégkönyvünkből

L. Barbara véleménye

SZKARABEUSZ UTAZÁS - 2024
NEW PYRAMIDS OASIS HOTEL
"Felejthetetlen élményekkel tértünk haza. 4 napot töltöttünk Egyiptomba. 2 napot Kairóba és 2 napot Luxorba. Az egész utazásunk profin megvolt szervezve a transzfertől a fakultatív programokig ... tovább
  2024. 03. 05.
IGEN,  ajánlom az Egyiptom Travel utazási irodát!
IGEN,  ajánlom a SZKARABEUSZ utazást!
IGEN,  ajánlom a NEW PYRAMIDS OASIS HOTEL-t!
Nikolett véleménye

TÜRKIZ UTAZÁS - 2023
SENTIDO MAMLOUK PALACE HOTEL
"Repülő járatokkal, csatlakozással, hotel választással kapcsolatban nagyon jól szervezett utazás. Külön értékeltem a pontos, rendkívül részletes és hasznos tájékoztatást az utazás minden ... tovább
  2023. 11. 07.
IGEN,  ajánlom az Egyiptom Travel utazási irodát!
IGEN,  ajánlom a TÜRKIZ utazást!
IGEN,  ajánlom a SENTIDO MAMLOUK PALACE-t!
Erika és Attila középkorú pár véleménye

SZFINX TITKAI UTAZÁS - 2023
SWISS INN PYRAMIDS GOLF HOTEL
"A kezdetek : A honlap jó , minden információt tartalmaz . Telefonon az urak kedvesek , segítőkészek . Az odaútról részletes információkat kaptunk : leírás , videó . Kairóban a reptéren vártak ... tovább
  2023. 03. 05.
IGEN,  ajánlom az Egyiptom Travel utazási irodát!
IGEN,  ajánlom a SZFINX TITKAI utazást!
Segítségre van szüksége?
Írjon nekünk
info@egyiptom-travel.hu

vagy hívjon minket
+36 70 34 77 000

 
Blogbejegyzéseink

Karnaki templom

A karnaki templomhoz hasonlatos lenyűgöző templomegyüttest sohasem építettek az ókori Egyiptomban. A komplexum az őt ért súlyos károk ellenére a mai napig is bámulatos.


A karnaki templomról néhány szóban

Ha valaki meglátogatja ezt ...

Denderai Hathor templom

Denderában található Egyiptom egyik legfontosabb és talán legizgalmasabb temploma, Hathor temploma, amely különlegesen gazdag változatosságát nyújtja a késői ókori egyiptomi templomok jellegzetességeinek.

 

Elhelyezkedés

A ...

Egyptair
Menetrend

MS 752 Budapest – Kairó
Téli menetrend: 14:25 – 19:35 

MS 751 Kairó – Budapest
Téli menetrend: 12:00 – 14:25 

A ...

Kövessen minket a közösségi média felületeinken is!

Egyiptom-Travel Facebook     Egyiptom-Travel Instagramm     Egyiptom-Travel Youtube     Egyiptom-Travel Youtube
 

Egyiptom Travel Utazási Iroda


Telefonos ügyfélszolgálat:
Hétfő - péntek: 09:00 - 19:00
Szombat: 09:00 - 14:00

Sürgősség és azonnali információnyújtás esetén: 0-24
+36 70 34 77 000
info@egyiptom-travel.hu


Ügyfélszolgálati iroda:
Hétfő - péntek: 09:30 - 17:00
ELŐZETES IDŐPONTFOGLALÁS SZÜKSÉGES!
CAPITAL SQUARE Irodaház

1133 Budapest, Váci út 76. III. em.
Engedélyszám: U-001965


© 2021 Egyiptom Travel Kft. powered by mestercom  v3.6.43
Megértettem
Ez a weboldal az Ön adatainak védelmét szem előtt tartva csak olyan, technikai jellegű sütiket használ, melynek segítségével gyorsabban és pontosabban szolgálhatjuk ki Önt! :)Részletek
MUISZ tagság logója